Montessori. Of niet?

Maria Montessori (1870 -1952) was een beroemde pedagoog. Haar motto was: ‘Leer mij het zelf te doen’. Wanneer een kind zich in een uitdagende omgeving bevindt, zal het vanzelf tot leren komen. Leerkrachten observeren en helpen daarbij. Het kind heeft de leiding, de leerkracht volgt. Maria Montessori ontwikkelde een keur aan materialen die op deze wijze kinderen aanzetten tot leren. 

De Maria Montessorischool was meer dan 60 jaar een van de Nederlandse Montessorischolen. In 2020 heeft de Nederlandse Montessorivereniging (NMV) haar keurmerk voor onze school ingetrokken. Aanleiding hiervoor was drieledig. De school werkte sinds een aantal jaar vanaf groep 3 met homogene jaargroepen, in plaats van met gemengde groepen (bijvoorbeeld kinderen van groep 3, 4 en 5 bij elkaar in een lokaal). Er werd minder gebruik gemaakt van Montessorimateriaal. En omdat de school snel is gegroeid de afgelopen jaren, zijn er veel nieuwe leerkrachten aangenomen; deze hebben nog niet allemaal een Montessoribevoegdheid. 

De school is deze jaren volop in beweging. Afgeleid van het ‘Leer mij het zelf te doen’, worden leerlingen meer en meer eigenaar van hun eigen leerproces. Ze leren doelen te formuleren die aansluiten bij hun eigen niveau en manier van werken, maar die ook passen binnen de doelen die de overheid heeft geformuleerd voor verschillende leerjaren. 

Vorig jaar hebben we het gebruik van Snappet verder uitgebreid en geëxperimenteerd met groepsdoorbroken werken. Dit jaar hebben we de rekenmethode losgelaten vanaf groep 4. We gaan werken met leerlijnen en persoonlijke leerdoelen. We introduceren MijnRapportfolio waarin leerlingen zelf hun leerdoelen leren bijhouden en kunnen ‘bewijzen’ dat ze deze doelen hebben gehaald. Klassikale instructie gaat steeds minder tijd beslaan. Daarvoor in de plaats komt instructie in kleine groepen en tijd voor kinderen om aan hun leerdoelen van die week te werken.

We gaan dus stapje voor stapje terug naar meer zelfstandigheid voor leerlingen, meer ruimte voor eigen werktempo en eigen manier van leren. Op andere pagina's van deze site kunt u zien hoe we het onderwijs inhoudelijk vormgeven. Zo maken we nu weer meer gebruik van Montessori-materiaal; maar ook ICT speelt een grote rol in onze school. Vanaf groep 4 heeft elk kind een eigen chromebook, ‘Snappet’ , ter beschikking.  Monterssorionderwijs in een modern jasje. Over enige tijd gaan we opnieuw kijken of ons onderwijs aansluit op de eisen van de Nederlandse Montessorivereniging. Maar ook als dat niet het geval mocht zijn, blijven we trots onze naam dragen: Maria Montessori zal voor ons altijd een rolmodel blijven. 

Fotografie website: www.bylindafotografie.nl