Missie & Visie

Jezelf ontplooien, samen leren en de wereld ontdekken in een veilige omgeving

Dit ‘missiestatement’ heeft het team in 2019 geformuleerd voor de komende jaren. Achter deze zin schuilt een heldere visie op wat belangrijk is in het onderwijs op onze school. 

Jezelf ontplooien

Zelfontplooiing is een belangrijk onderdeel van het gedachtegoed van Maria Montessori. Doel is kinderen een gevoel van onafhankelijkheid, eigenwaarde en vertrouwen in de eigen persoonlijkheid te geven. Daarvoor is deels individueel gericht onderwijs nodig. Elk kind is uniek, heeft een eigen tempo van ontwikkelen en eigen talenten. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en geneigd tot leren. Volwassenen kunnen hen daarin bijstaan door uitdagende leeromgevingen te bieden en toenemend ruimte te laten voor de eigen ontwikkeling. Vrijheid in gebondenheid, zoals Maria Montessori dat noemde. We vullen dit principe in door kinderen toenemend te laten werken volgens persoonlijke leerlijnen.

Samen leren

Elk kind is anders en dient optimale kansen te krijgen voor het ontplooien van deze eigenheid. Tegelijk is er een gemeenschappelijk fundament dat ieder kind nodig heeft om in de samenleving van de 21ste eeuw te kunnen functioneren. In Nederland is dit fundament vastgelegd in de Kerndoelen van het basisonderwijs, datgene wat elk kind na groep 8 moet kennen en kunnen. De Maria Montessorischool staat voor het behalen van deze doelen.

Dit leerproces kan een kind niet alleen doorlopen. Daarvoor zijn ondersteuning van leerkrachten en samenwerking met anderen nodig. Samenwerking leidt vaak tot betere prestaties. Leerkrachten op hun beurt kunnen het ook niet alleen. Waar een paar decennia geleden de meester of juf nog heerser over eigen klas was, wordt nu op alle niveaus samengewerkt. Ook ouders worden bij het onderwijs betrokken. Leden van het team leren van elkaar en worden samen steeds beter: de school als lerende organisatie.

De wereld ontdekken

Maria Montessori had, haar tijd ver vooruit, een ‘holistische’ visie op de wereld. Kinderen kunnen natuurlijke verschijnselen, maar ook cultuur, alleen leren begrijpen in relatie tot andere verschijnselen. In het verlengde hiervan laten we op onze school kinderen de wereld ontdekken vanuit verbanden. Door een thematische benadering van de wereld om ons heen, wordt de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen aangewakkerd om steeds meer te ontdekken over bepaalde onderwerpen. Zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde, biologie) en creatieve vakken (muziek, beeldende vorming, techniek) worden gezamenlijk behandeld binnen thema’s. Hiervoor gebruiken we het International Primary Curriculum (IPC), waarin binnen thema’s steeds nieuwe heldere leerdoelen worden bereikt, die het kind uiteindelijk op het niveau van de kerndoelen PO brengen.

Veilige omgeving

Kinderen kunnen alleen tot leren komen wanneer ze zich veilig voelen. Vanzelfsprekend gaat het daarbij om fysieke veiligheid, maar er is meer nodig. Leren conflicten op te lossen.  Respect voor mensen die anders zijn. Actief beleid om pesten tegen te gaan. En: fouten mogen maken. Leren doe je onder meer door dingen uit te proberen en daarbij fouten te maken. Dit is onderdeel van het leerproces en niet iets dat afgestraft wordt. Dat geldt zowel voor leerlingen als voor teamleden. Onze school is sinds 2019 op weg een ‘Veilige School’ te worden. Kinderen leren volgens een goedgekeurde methode met elkaar samen te leven en samen conflicten op te lossen. Daarnaast heeft de school een stevige zorgstructuur en verantwoordelijke personen die garant staan voor de veiligheid van uw kind. Meer hierover elders op de website.

Fotografie website: www.bylindafotografie.nl